Leveringsvoorwaarden

pagina_leveringsvoorwaarden2_header_Intens.JPG
Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Intens en opdrachtgevers betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van trainingen, opleidingstrajecten, workshops, lezingen, outdoortrainingen, coaching dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen traject.

1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Intens.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Intens en de opdrachtgever komt tot stand door: ondertekening van de offerte door opdrachtgever of door schriftelijke bevestiging door opdrachtgever per post of e-mail.

Artikel 3: Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever

3.1. De opdrachtgever heeft het recht de opdracht voor een traject te annuleren per aangetekend verzonden brief.

3.2. Annulering door de opdrachtgever van het traject kan tot vier weken voor aanvang geschieden tegen een vergoeding van eerder door Intens gemaakte kosten voor voorbereiding. Bij annulering van het traject binnen 4 weken wordt 50% van de prijs in rekening gebracht. Bij annulering van het traject binnen twee weken voor aanvang wordt 100% van de prijs in rekening gebracht.

3.3. Verplaatsing kan alleen in onderling overleg tot stand komen en uitsluitend tot 4 weken voor aanvang. Voor het overige is de annuleringsreling lid 3.2 van kracht.

Artikel 4a: Annulering door Intens

4.1. Intens heeft het recht zonder opgave van redenen het traject te annuleren. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht op terugbetaling van het volledige door deze aan Intens betaalde bedrag.

4.2. Intens heeft het recht zonder opgaaf van redenen door opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) te weigeren, in welke gevallen opdrachtgever naar rato het recht heeft op terugbetaling van door deze aan Intens betaalde bedragen.

Artikel 4b: Verhindering Intens door ziekte of persoonlijke omstandigheden

4.1. In geval van verhindering door ziekte of persoonlijke omstandigheden van de trainer van Intens zal Intens in overleg met opdrachtgever treden om te bekijken of het mogelijk is een vervanger voor de verhinderde trainer te vinden of om het traject te verplaatsen naar een ander tijdstip.

4.2. In dien geen van beide opties mogelijk zijn, heeft opdrachtgever het recht het traject te annuleren tegen een vergoeding van eerder door Intens gemaakte kosten.

Artikel 5: Prijzen

5.1. Prijzen zijn niet verbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

5.2. Reiskosten, arrangements- en/of verblijfkosten van deelnemers aan trajecten zijn in de opdracht niet begrepen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

5.3. Indien de wettelijke BTW tarieven voor de trajecten die Intens aanneemt wijzigen, behoudt Intens zich het recht voor om de opgegeven prijzen tussentijds aan te passen.

Artikel 6: Betaling

6.1. Intens brengt de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen in rekening door middel van periodieke facturen, uitsluitend na afronding van omschreven werkzaamheden. Zonodig wordt in overleg een betalingsschema opgesteld.

6.2. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen uiterlijk vijftien werkdagen na facturering op de door Intens aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening wegens veronderstelde tekortkoming door Intens.

6.3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Intens steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

6.4. Indien tijdige betaling achterwege blijft is Intens gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

6.5. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Intens alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Artikel 7: Auteursrecht

7.1. Het auteursrecht op de door Intens uitgegeven papers, projectmaterialen en trainingsmaterialen berust bij Intens, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Intens zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

7.2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Intens, berust uitsluitend bij Intens.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1. Intens spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

8.2. Intens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

8.3. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

8.4. Intens is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, gederfde omzet.

8.5. Intens zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Intens en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Arnhem. Uitspraak van de rechter is bindend voor beide partijen.