Ethische code en Privacyverklaring

pagina_leveringsvoorwaarden_header_Intens.JPG
Ethische code en privacyverklaring
Ethische code
Algemeen

Intens hanteert een ethische code waarin het wil waarborgen:
1. Het respect voor de opdrachtgever en de deelnemers,
2. De professionele deskundigheid van de coach, trainer of begeleider,
3. De vertrouwelijkheid van de door de opdrachtgever en de deelnemers verstrekte informatie.

1. Respect opdrachtgever en deelnemer

1.1. Intens hanteert een ‘sponsorende’ houding ten opzichte van de opdrachtgever en de deelnemers. Dit houdt in dat Intens de positieve mogelijkheden van de organisatie en de eigenschappen en mogelijkheden van de opdrachtgever en de deelnemers mentaal en emotioneel waarneemt. Wanneer zij hiertoe niet bereid of in staat is, zal zij dit aan de opdrachtgever melden en de begeleiding beëindigen.

1.2. Intens zal haar kennis en vaardigheden bewust gebruiken ten bate van de doelstellingen van de opdrachtgever en de deelnemers. Indien de doelstellingen van de opdrachtgever, hetzij deelnemers, niet verenigbaar zijn met de persoonlijke of professionele ethiek van Intens, zal Intens dat duidelijk aan de opdrachtgever melden en de begeleiding – althans met betrekking tot die doelstelling – beëindigen.

1.3. Indien de doelstellingen van de opdrachtgever en de deelnemers die door opdrachtgever aangewezen zijn voor deelname aan een traject, inherent tegenstrijdig zijn, zal Intens dat aan opdrachtgever melden en in gezamenlijkheid naar een aanvaardbare oplossing zoeken. Indien die oplossing niet gevonden wordt, behoudt Intens zich het recht voor om de begeleiding te beëindigen.
1.4. Intens zal de ecologie bewaken. Dit betekent dat Intens, binnen de grenzen van het redelijkerwijs voorspelbare, de gevolgen van de leertrajecten zal inschatten zowel op het niveau van de organisatie als totaal als voor de individuele deelnemers.
Intens zal deze inschatting met de opdrachtgever/deelnemers bespreken en stemt zijn begeleiding daarop af.

2. De professionele deskundigheid van de trainer of begeleider.

2.1. Intens garandeert dat de trainers/begeleiders die zij inzet in trajecten, ter zake kundig zijn, zowel naar de inhoud, als naar het proces als naar het grotere belang van de organisatie, waarin het traject plaats vindt.
2.2. Intens zal na afloop van ieder traject de effecten/resultaten evalueren alsmede de kwaliteit van de door Intens geboden inzet/begeleiding. Deze evaluatie vindt plaats in een bijeenkomst met de opdrachtgever en zonodig enkele deelnemers, tenzij anders overeengekomen wordt.

3. De vertrouwelijkheid van de door de opdrachtgever en de deelnemers verstrekte informatie

3.1. Intens garandeert de vertrouwelijkheid van de, door de opdrachtgever/deelnemers in het kader van het traject, gegeven informatie.
3.2. Intens wint geen informatie bij derden in zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever/deelnemers.
3.3. Informatie, verstrekt door individuele deelnemers zal door Intens alleen na uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende deelnemer aan de opdrachtgever of aan derden, verstrekt worden.
3.4. Voor zover verstrekte informatie gebruikt wordt voor overleg met of voorlichting aan derden, zal Intens hiervoor van te voren toestemming vragen aan de opdrachtgever/deelnemers.
3.5. Indien in het traject gebruik gemaakt wordt van videofeedback zullen de video-opnamen die gedurende het traject door Intens gemaakt worden, bij beëindiging van het traject worden vernietigd. Video-opnamen vallen voor het overige onder informatie zoals bedoeld in lid 3.1. tot en met lid 3.4.

Privacyverklaring Intens
1. Inleiding

. s voor ons belangrijk. Persoonlijke en bedrijfsgegevens gegevens worden dan ook door Intens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en naar beste kunnen beveiligd.

2. Persoonsgegevens nieuwsbrief, website en mails

Voor onze elektronische nieuwsbrief, bij gebruik van het contactformulier van de website, of als u ons een mail stuurt leggen wij gegevens vast. Bij die gegevens gaat het om contactgegevens, zoals telefoon, e-mail en mogelijk adres. Intens stelt deze gegevens nooit ter beschikking aan derden. Mails aan ons worden maximaal 2 jaar bewaard.

3. Gegevens in het kader van opdrachten van Intens

In het kader van haar opdrachten legt Intens contactgegevens vast, zoals telefoon en e-mail, van opdrachtgever, contactpersonen en deelnemers, alsmede gegevens over betalingen en factuurgegevens.

Daarnaast kan Intens deelnemers vragen om casuïstiek, neemt zij interviews af, etc. Intens schrijft notities, rapporten, maakt analyses van persoonlijk, team- of organisatie functioneren, etc. In het geval van MPA MindSonar gaat het ook om resultaten van een psychologische test. Intens gaat te allen tijde zorgvuldig en strikt vertrouwelijk met deze gegevens om. Intens gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende opdracht, en stelt deze gegevens nooit ter beschikking aan derden. Na afronden van de opdracht bewaart Intens deze gegevens maximaal twee jaar, waarna ze worden verwijderd.

4. Onderzoek voor publicaties

Intens kan gegevens uit casuïstiek, Mindsonar, etc. gebruiken voor onderzoek, bestemd voor publicaties. In dat geval werkt Intens uitsluitend met geanonimiseerde gegevens en zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat uitkomsten niet naar persoon of opdrachtgever te herleiden zijn.

5. Intens trainers en -begeleiders

Ook aan de mensen die training of begeleiding geven voor Intens, is het strikt verboden om de gegevens van opdrachtgever en deelnemers waar zij in het kader van hun werkzaamheden voor Intens mee werken, te gebruiken voor andere doeleinden en zij zijn gehouden aan de privacyregels uit deze verklaring.

6. Toegankelijkheid gegevens

Intens bewaart gegevens digitaal en als hardcopy. De gegevens zoals beschreven onder paragraaf 2. en 3. die digitaal opgeslagen zijn, zijn alleen toegankelijk voor de partners van Intens. Deze gegevens zijn naar beste kunnen beveiligd. De hardcopy’s zijn alleen toegankelijk voor de desbetreffende trainer of begeleider en/of de betrokken partner van Intens.

7. Afmelden en verwijderen van uw gegevens

Als u uw gegevens ongeacht in welke vorm ze zijn opgeslagen, wilt verwijderen, dan doen wij dat op verzoek. U kunt een e-mail sturen naar info@wordpress-614679-2010139.cloudwaysapps.com Wanneer u duidelijk aangeeft om welke gegevens het gaat, zullen wij deze binnen 5 werkdagen wissen of verwijderen. Deze termijn van 5 dagen kan in uitzonderlijke gevallen worden verlengd in verband met vakantie of ziekte van Intens medewerkers.
In onze elektronische nieuwsbrief vindt u een ‘unsubscribe‘ link waarmee u uw e-mail adres rechtstreeks kunt verwijderen.