Ethische code

pagina_leveringsvoorwaarden_header_Intens.JPG
Algemeen

Intens hanteert een ethische code waarin het wil waarborgen:
1. Het respect voor de opdrachtgever en de deelnemers,
2. De professionele deskundigheid van de coach, trainer of begeleider,
3. De vertrouwelijkheid van de door de opdrachtgever en de deelnemers verstrekte informatie.
4. Het afhandelen van eventuele klachten

1. Respect opdrachtgever en deelnemer

1.1. Intens hanteert een ‘sponsorende’ houding ten opzichte van de opdrachtgever en de deelnemers. Dit houdt in dat Intens de positieve mogelijkheden van de organisatie en de eigenschappen en mogelijkheden van de opdrachtgever en de deelnemers mentaal en emotioneel waarneemt. Wanneer zij hiertoe niet bereid of in staat is, zal zij dit aan de opdrachtgever melden en de begeleiding beëindigen.

1.2. Intens zal haar kennis en vaardigheden bewust gebruiken ten bate van de doelstellingen van de opdrachtgever en de deelnemers. Indien de doelstellingen van de opdrachtgever, hetzij deelnemers, niet verenigbaar zijn met de persoonlijke of professionele ethiek van Intens, zal Intens dat duidelijk aan de opdrachtgever melden en de begeleiding – althans met betrekking tot die doelstelling – beëindigen.

1.3. Indien de doelstellingen van de opdrachtgever en de deelnemers die door opdrachtgever aangewezen zijn voor deelname aan een traject, inherent tegenstrijdig zijn, zal Intens dat aan opdrachtgever melden en in gezamenlijkheid naar een aanvaardbare oplossing zoeken. Indien die oplossing niet gevonden wordt, behoudt Intens zich het recht voor om de begeleiding te beëindigen.
1.4. Intens zal de ecologie bewaken. Dit betekent dat Intens, binnen de grenzen van het redelijkerwijs voorspelbare, de gevolgen van de leertrajecten zal inschatten zowel op het niveau van de organisatie als totaal als voor de individuele deelnemers.
Intens zal deze inschatting met de opdrachtgever/deelnemers bespreken en stemt zijn begeleiding daarop af.

2. De professionele deskundigheid van de trainer of begeleider.

2.1. Intens garandeert dat de trainers/begeleiders die zij inzet in trajecten, ter zake kundig zijn, zowel naar de inhoud, als naar het proces als naar het grotere belang van de organisatie, waarin het traject plaats vindt.
2.2. Intens zal na afloop van ieder traject de effecten/resultaten evalueren alsmede de kwaliteit van de door Intens geboden inzet/begeleiding. Deze evaluatie vindt plaats in een bijeenkomst met de opdrachtgever en zonodig enkele deelnemers, tenzij anders overeengekomen wordt.

3. De vertrouwelijkheid van de door de opdrachtgever en de deelnemers verstrekte informatie

3.1. Intens garandeert de vertrouwelijkheid van de, door de opdrachtgever/deelnemers in het kader van het traject, gegeven informatie.
3.2. Intens wint geen informatie bij derden in zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever/deelnemers.
3.3. Informatie, verstrekt door individuele deelnemers zal door Intens alleen na uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende deelnemer aan de opdrachtgever of aan derden, verstrekt worden.
3.4. Voor zover verstrekte informatie gebruikt wordt voor overleg met of voorlichting aan derden, zal Intens hiervoor van te voren toestemming vragen aan de opdrachtgever/deelnemers.
3.5. Indien in het traject gebruik gemaakt wordt van videofeedback zullen de video-opnamen die gedurende het traject door Intens gemaakt worden, bij beëindiging van het traject worden vernietigd. Video-opnamen vallen voor het overige onder informatie zoals bedoeld in lid 3.1. tot en met lid 3.4.

4. Het afhandelen van eventuele klachten

Intens onderscheidt twee soorten klachten
1. Opdrachtgever heeft een klacht over het geleverde of over de wijze waarop Intens het traject begeleid heeft.
2. Een deelnemer, onderdeel van een traject dat door opdrachtgever aan Intens is opgedragen, heeft een klacht. Klachten van deelnemers zijn alleen ontvankelijk voor zover het zaken betreft waarbij trainers of begeleiders van Intens naar het oordeel van de klager de ethische code van Intens zouden hebben overtreden. Klachten van deelnemers worden alleen in behandeling genomen met medeweten van opdrachtgever.

4.1. Klachtenprocedure opdrachtgever

4.1.1 Evaluatie, nagesprek
Ieder (deel)traject wordt, zoals bij contract vastgelegd, in een open gesprek met opdrachtgever geëvalueerd. Opdrachtgever kan daarbij desgewenst deelnemers aan het traject uitnodigen. Geëvalueerd worden in ieder geval de behaalde doelen en de wijze waarop Intens het traject heeft begeleid.

4.1.2 Klacht
Indien uit deze nabespreking een verschil van mening ontstaat, dat niet in het betreffende gesprek opgelost kan worden zal Intens dat opvatten als een klacht. Intens spreekt de intentie uit om alles op alles te zetten om een dergelijke klacht in overleg op te lossen, dan wel in der minne te schikken.

4.1.3 Oplossingsgesprek
Indien zulks niet lukt zal Intens dat opvatten als een geschil. In dergelijk voorkomende gevallen zal Intens binnen een gezamenlijk nader af te spreken termijn opnieuw een gesprek met opdrachtgever beleggen en met een oplossings-/schikkingsvoorstel komen dat zo goed als mogelijk aan de belangen en criteria van beide partijen tegemoet komt.

4.1.4 Beroep
Indien dit oplossings-/schikkingsvoorstel voor opdrachtgever onvoldoende is, zijn artikel 8 en 9 van de leveringsvoorwaarden van kracht en wordt de onderhavige kwestie aan de bevoegde rechter voorgelegd.
Uitspraak van de rechter is bindend voor beide partijen.

4. 2. Klachtenprocedure deelnemer

4.2.1 Bevestiging
Klachten kunnen alleen schriftelijk worden ingediend. De ontvangst van een eventuele klacht wordt door Intens schriftelijk bevestigd binnen 10 werkdagen na ontvangst aan klager, alsmede aan opdrachtgever*.

4.2.2 Gesprek
In een open gesprek met klager, opdrachtgever van het traject waarin klager deelnemer was, de betreffende trainer van Intens waartegen de klacht gericht is, en één partner van Intens, zal de klacht onderling besproken worden en wordt bekeken of en hoe tot een oplossing gekomen kan worden. Intens zal het initiatief nemen voor dit gesprek binnen twee weken na bevestiging van ontvangst. Intens spreekt de intentie uit dat immer geprobeerd zal worden om dergelijke klachten op een voor beide partijen aanvaardbare wijze op te lossen.

4.2.3 Oplossingsgesprek
Indien dat onverhoopt niet lukt zal Intens dat opvatten als een geschil. In een dergelijke geval zal Intens binnen een gezamenlijk nader af te spreken termijn opnieuw een gesprek met klager en opdrachtgever beleggen en met een oplossings-/schikkingsvoorstel komen dat zo goed als mogelijk aan de belangen en criteria van beide partijen tegemoet komt.

4.2.4 Beroep
Indien dit oplossings-/schikkingsvoorstel voor opdrachtgever onvoldoende is, zijn artikel 8 en 9 van de leveringsvoorwaarden van kracht en wordt de onderhavige kwestie aan de bevoegde rechter voorgelegd.
Uitspraak van de rechter is bindend voor beide partijen.

*De in de procedure genoemde termijnen kunnen verlengd worden in verband met vakantie of ziekte van de betrokkenen bij Intens. Opdrachtgever, respectievelijk klager en opdrachtgever, worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.